• Sık Sorulan Sorular
  Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?

  Özel   öğrenci   olarak   ders   alanlar   öğrencilik   haklarından   yararlanamaz.   (Öğrenci   kimliği, Kütüphaneden  kitap  almak  gibi).  Ancak  asıl  öğrenciler  gibi  Üniversiteye  karşı  yükümlülüklerini  yerine getirmek ve izledikleri derslerde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kurallarına uymak zorundadırlar.

  Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?

  Yüksek  Lisans  sınavını  kazanamayan  ya  da  gerekli  koşulları  sağlayamayan  öğrenciler,  Enstitü  tarafından  ilan  edilen  süre  içinde  Anabilim  dallarına  müracaat  ederek  Anabilim  Dalı  Akademik  Kurulunun  önerisi  ve  Enstitü  Yönetim  Kurulunun  onayı  ile  derslere  özel  öğrenci  olarak  kabul  edilebilirler.

  Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı?

  Özel  öğrenci  iken  alınan  derslerden  başarılan  dersler  alındıktan  sonra  (dört  yarıyılı  geçirmemek  kaydıyla),  devam  etmekte  olduğu  programda  alınması  gereken  asgari  kredi  toplamının  yarısınıgeçmemek   koşulu   ile   danışmanı   ile   Anabilim   Dalı   Başkanının   önerisi   ve   Enstitü   Yönetim   Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.

  Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?

  Öğrencilerin  sınava  girebilmeleri  için  teorik  derslerin  %70’ine,  uygulamaların  %80’ine  devam  etmeleri gerekir. Devamsız öğrenciler için yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 verilir.

  Kayıt Dondurma hakkında bilgi alabilir miyim?

  Haklı ve geçerli  nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyecek olan öğrenci, başvurusu halinde toplam iki yarıyıla kadar kaydını dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez. Öğrenci ilgili yarıyılın en geç üçüncü haftası içinde akademik birimine başvurması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulur. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.

  Kayıt Silme hangi durumlarda gerçekleşir?

  Yüksek lisans ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrenciler; Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış öğrenciler; kendi istemi üzerine; Bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki yarıyıl üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması halinde Enstitüden ilişiği kesilir.

  Sınav notuna itiraz etmek istiyorum. Bunun süreci nasıl oluyor?

  Öğrenci, dersin sınav sonucu açıklandıktan sonraki en geç beş iş günü içinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itiraz dikkate alınmaz. Maddi hata varsa ilgili öğrenciye gösterilerek en geç on beş içinde ilan edilir.

  Mazeret Sınavı hangi durumlarda yapılır?

  Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere söz konusu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde başvurmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.