Sanat ve Tasarım (Tezli Yüksek Lisans)

Prof. Dr. Ersoy YILMAZ

E-Posta: ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr 

1- Tezli Yüksek Lisans programındaki bir öğrenci tez çalışmasında elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

2- Yüksek Lisans tez jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri EABDAK/EASDAK`ın önerisi ve EYK`nin kararı ile belirlenir. Yüksek Lisans tez savunma jürileri en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil en az üç asil ve ayrıca birisi öncelikli olarak EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

3- Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK/EASDAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu hazırlar ve tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK`ye gönderilir.

4- Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kişisel raporlarını hazırlayarak belirlenen gün, saat ve yerde enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri eksi üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır.

5- Tez savunma tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunluklar kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlarla birlikte enstitüye tutanakla bildirilir.

6- Kabul edilen tezlerde, tez onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

7- Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

8- Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

9- İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci istemde bulunmuşsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez Savunma Yol Haritası için tıklayınız

Tez Savunma Formları için tıklayınız