Sık Sorulan Sorular
1 - Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?

Özel   öğrenci   olarak   ders   alanlar   öğrencilik   haklarından   yararlanamaz.   (Öğrenci   kimliği, Kütüphaneden  kitap  almak  gibi).  Ancak  asıl  öğrenciler  gibi  Üniversiteye  karşı  yükümlülüklerini  yerine getirmek ve izledikleri derslerde Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına uymak zorundadırlar.

2 - Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?

Yüksek  Lisans  sınavını  kazanamayan  ya  da  gerekli  koşulları  sağlayamayan  öğrenciler,  Enstitü  tarafından  ilan  edilen  süre  içinde  Anabilim  dallarına  müracaat  ederek  Anabilim  Dalı  Akademik  Kurulunun  önerisi  ve  Enstitü  Yönetim  Kurulunun  onayı  ile  derslere  özel  öğrenci  olarak  kabul  edilebilirler.

3 - Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı?

Özel  öğrencilerin, en fazla altı yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili anabilim dalının önerisi ve Ensitüt Yönetim Kurulu kararı ile özel öğrencilik sırasında aldığı derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin yarısını geçemez. 

4 - Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?

Öğrencilerin  sınava  girebilmeleri  için  teorik  derslerin  %70’ine,  uygulamaların  %80’ine  devam  etmeleri gerekir. Devamsız öğrenciler için yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 verilir.

5 - Kayıt Dondurma hakkında bilgi alabilir miyim?

Haklı ve geçerli  nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyecek olan öğrenci, başvurusu halinde toplam iki yarıyıla kadar kaydını dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez. Öğrenci ilgili yarıyılın en geç üçüncü haftası içinde akademik birimine başvurması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulur. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.

6 - Kayıt Silme hangi durumlarda gerçekleşir?

Yüksek lisans ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrenciler; Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış öğrenciler; kendi istemi üzerine; Bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki yarıyıl üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması; dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmemesi halinde Enstitüden ilişiği kesilir.

7 - Sınav notuna itiraz etmek istiyorum. Bunun süreci nasıl oluyor?

Öğrenci, dersin sınav sonucu açıklandıktan sonraki en geç beş iş günü içinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itiraz dikkate alınmaz. Maddi hata varsa ilgili öğrenciye gösterilerek en geç on beş içinde ilan edilir.

8 - Mazeret Sınavı hangi durumlarda yapılır?

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere söz konusu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde başvurmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

9 - Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez için değerlendirme nasıldır?

Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Bu dersler Başarılı (BŞ) veya Başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir. BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

10 - Danışmanımı değiştirmem mümkün müdür?

Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Ensititü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılamaz.

11 - Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olarak kaç yarıyılda öğrenimimi tamamlamam gerekir?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yaryıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

12 - Daha önceki yükseköğretim kurumunda almış olduğum lisansüstü derslerden muaf olabilir miyim?

Bir öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı lisansüstü dersler dahil, Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

13 - Bilimsel Hazırlık öğrencisi olarak bir yarıyılda en çok kaç AKTS kredisi ders seçebilirim?

Bilimsel hazırlık programında okuyan öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredisi ders seçebilir.

14 - Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilir miyim?

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğrenci danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili anabilim dalı kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir. Bu kapsamda öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumundan en fazla iki ders alabilir.

15 - Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yenilememem durumunda ne olur?

Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı/TİK tarafından o yarıyıl başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dahil edilir.

16 - Bilimsel Hazırlık programında geçirilecek süre ne kadardır?

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans programı süresine dahil edilmez.

17 - Bilimsel Hazırlık programında almış olduğum dersler lisansüstü not ortalamasına dahil edilir mi?

Bilimsel Hazırlık programında alınacak dersler lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez.

18 - Özel öğrenci olarak en fazla kaç ders seçebilirim?

Özel öğrenci bir yarıyılda bilimsel hazırlık dahil en fazla iki ders alabilir.

19 - Özel öğrencinin geçireceği süre en fazla ne kadar olabilir?

Özel öğrencilik, ilgili programda dorudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.