Tez Savunma ve Mezuniyet Süreci

AŞAMA

İŞLEM

EVRAK

SORUMLU

TEZ SAVUNMA SÜRECİ

1

Öğrencinin tez savunma sınavına girmek için gerekli şartları sağladığı kontrol edildikten sonra, ‘Tez Tezlim Süreci Başlatma ve Jüri Öneri Formu’ ve tezin dijital kopyası danışman tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Tez Teslim Süreci Başlatma ve Jüri Öneri Formu

Öğrenci

Danışman

2

Enstitü tarafından İntihal Yazılım Programı aracılığı ile tezin orijinallik raporu hazırlanır.

1- Tezde intihal tespit edilmezse, danışmana bildirilir ve süreç devam eder.

2- Tezde intihal tespit edilirse, konu Enstitü Yönetim Kuruluna sevk edilir.

İntihal Yazılım Programı Raporu

Enstitü

Enstitü Yönetim Kurulu

3

Tez Savunma Sınavı tarihi, yeri ve jüri üyeleri için Akademik Kurul Kararı alınır ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi olarak Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararı

Anabilim Dalı

4

Enstitü Yönetim Kurulu, Tez Savunma Jürisini atayarak sınav tarihi ve yerini belirler. 3 asıl ve 2 yedek olmak üzere jüri üyelerine atanma kararı ile sınav bilgileri bildirilir ve İntihal Yazılım Programı (Orijinallik) Raporu eklenmiş olarak tez iletilir.

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Yazı

Enstitü

Enstitü Yönetim Kurulu 

5

Yüksek Lisans Tez Savunması, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği yer, tarih ve saatte gerçekleştirilir.

Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Öğrenci

Jüri Üyeleri

6

Tez Savunma Sınavı belgeleri, Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile 3 iş günü içerisinde Enstitüye ulaştırılır.

Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Jüri Üyesi Kişisel Raporları

Yazı

Danışman

Jüri Üyeleri

Anabilim Dalı

MEZUNİYET İŞLEMLERİ

7

Sınavda başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenci en fazla üç ay içerisinde yeniden savunma sınavına girer.

Başarılı olan öğrencinin tezi Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından şekil yönünden incelenerek onaylanır. Başarılı öğrenciye düzeltme verilmişse ilgili düzeltmeler yapılıp danışman tarafından kontrol edildikten sonra şekil incelemesi yapılır.

Tez Kontrol Onay Formu

Enstitü

Danışman

8

Başarılı olan öğrenci Tez Savunma Sınavı tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde tezin ciltlenmiş 2 adet basılı kopyasını (Tez Kabul ve Onay Sayfası ıslak imzalı olmalıdır) ve CD/DVD ortamında 2 adet pdf formatındaki elektronik kopyasını Enstitüye teslim eder (Tezin elektronik kopyası tek bir pdf dosyası olarak hazırlanmalıdır. Tezin Türkçe ve İngilizce özetleri de ayrıca birer pdf ve word dosyası olarak hazırlanacak ve CD/DVD içerisinde toplam 5 dosya bulunacaktır. Elektronik kopyalarda yazara veya başka herhangi birisine ait imza bulunmamalıdır. CD/DVD bir zarf içine koyulmalı, zarfın üzerinde ad-soyad, mezun olunan program ve yıl yazılı olmalıdır).

Tezin kopyaları ile birlikte İlişik Kesme Formu, güncel YÖK Tez Veri Giriş Formu, Tez Kontrol Onay Formu, Tez Teslim Tutanağı ile Orijinallik (İntihal) Raporunun Sonuç Sayfaları da Enstitüye teslim edilir.

Bir ay içerisinde teslim edemeyenlere talepleri halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde bir (1) ay ek süre verilir.

Tezin Basılı Kopyası

Tezin Elektronik Kopyası ve Özetleri

İlişik Kesme Formu (Mezuniyet)

YÖK Tez Veri Giriş Formu

Tez Kontrol Onay Formu

Tez Teslim Tutanağı

Orijinallik (İntihal) Raporunun Sonuç Sayfaları

Öğrenci

Danışman

Anabilim Dalı Başkanı

Enstitü

9

Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mezuniyetine karar verir ve mezun öğrencinin ilişiği kesilir. Öğrencinin diploması hazırlanır ve tez YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne iletilir.

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Enstitü